打繁得简列表

使用帽峰简体
新华字典查到的简体字, 而任何输入法都找不到的简体字,
可以输入繁体而得简体, 以下列表。

  
luo dan ou lun wei man diao qiong ying ying ping yi tui xun die yan xin bi ge cong
xian jue guo xing wen jue pi jiong er shen gua tu ai fei tao lu huo ti yuan xi
lin cong li xun men huan dang chang wei bai gang jia zhi dang kui xian yu ti hui yue
qi gu guang ni you rou huan wei xian wan wu wei pei guo hong fen xi luo si gang
浿
浿
hui sha dian rong lou kou ou xun chan que di yan xian lou can jue chu lie jiao yan
bu kuang yan chi ju yue zhuo fan pi di fu yi wei e yun kan dong dai long can
ji xun dan chou jiong ting da yin yan liang li gua chi huan qian zou chen liang zhun yan
yi ru xun mo xiang nong qiang xun chu xu xin zhu jian tong hen yin xian shi xiao huo
hui xuan du yan qing xie yi ni chu meng gai ji tui yi fu pi chang jin lun xu
lu shen zhao po mu ji hong da chan qiu xuan hong ji chun lang da hou ge weng wei
zhuo huang fan lin zun sui jue jue yin ju tuo ci shi zhao wei an mian chun la lian
qiu ji ji kang xi lie mian su ai zhan